๑.  ศิลปะ

                             ๑.๑     การเล่นคำ

                             ๑.๒    การเล่นความ

                             ๑.๓    การเล่นเสียงสัมผัสอักษร

                 ๑.๔    การเล่นเสียงสัมผัสสระ

                             ๑.๕    การเล่นเสียงวรรณยุกต์

                             ๑.๖     คำอัพภาส                                 

                      ๒.  โวหารภาพพจน์

                             ๒.๑        ความหมายของโวหารภาพพจน์

                 ๒.๒      ประเภทของโวหารภาพพจน์

                        ๒.๒.๑        อุปมาโวหาร

                     ๒.๒.๒       อุปลักษณ์

                     ๒.๒.๓       สัญลักษณ์

                     ๒.๒.๔       บุคลาธิษฐาน (บุคคลวัต)

                     ๒.๒.๕       อธิพจน์

                     ๒.๒.๖        สัทพจน์

                     ๒.๒.๗       นามนัย

                                   ๒.๒.๘       ปรพากย์

 


 

ที่มา :

                 รัตนา  ศรีมงคล. ๒๕๔๗, ๑๓ พฤศจิกายน. โวหารภาพพจน์. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaigoo dview.com/library/teachershow/ratchaburi/ratana_sri/index.html (วันที่ค้นข้อมูล :  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)  

                 ภิญโญ  ทองเหลา. ๒๕๔๗. ความงามและความไพเราะของงานประพันธ์. ขอนแก่น : พี แอนด์ วี ดีซายน์.

                 สมถวิล  วิเศษสมบัติ. ๒๕๔๔. สอบภาษาไทย...ง่ายนิดเดียว. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพชรภาษาและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

 

edit @ 24 Nov 2007 15:04:56 by puol;p

edit @ 24 Nov 2007 15:06:06 by puol;p

edit @ 24 Nov 2007 15:08:23 by puol;p

Comment

Comment:

Tweet

#26 By vun.premkamon.363@gmail.com (1.47.139.240|1.47.139.240) on 2014-09-12 09:22

#25 By (113.53.174.9|113.53.174.9) on 2014-02-12 15:29

Hello, how’s it going? Just shared this post with a colleague, we had a good laugh.

#24 By master papers discount code (176.37.67.182) on 2013-09-27 01:11

Such cool site. I think this post might be useful for users.

#23 By buy research paper at http://astonishingpapers.com/ (178.94.127.225) on 2013-09-21 02:47

It's a good plan for some sort of lecture.

#22 By order-essay.com (199.114.222.190) on 2013-09-19 23:14

Cool ppost! And I like your site . So informatively!

#21 By termpaperwriter.org (178.94.66.50) on 2013-09-06 18:54

This is a good article among of us which is very useful and informative for us.But please add more information so that we could know more about it.

#20 By essaycapital.com (74.115.215.164) on 2013-08-29 00:50

It was really a good news for all of us.I am eagerly waiting for that time.Thanks for sharing.Thanks.big smile big smile

#19 By essaymakers.co.uk (66.187.64.146) on 2013-07-28 16:46

Our firm has been in the market for quite a long time, so our customers Hire osCommerce Developers beyond controversy. So press here "soft-group.com" and true professionals will render you excellent aid.

#18 By Check here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-14 10:42

If you try to understand how difficult term papers writing is, I can suggest not to do that! Basically, students are embarrassed just because of academic papers completing. Nonetheless, it's never late to buy essay term paper.

#17 By editing service (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-22 20:52

In case you are out of time to finish your writing assignments by yourself, contact with firms which expert staff will propose you the best writing paper. Go through this site and get an opportunity to buy essay papers made from square one.

#16 By buy paper (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-19 16:29

Searching for flawless research paper service? Spare yourself the effort. Check here (superbessay.com) to buy research papers.

#15 By Cheap essay online (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-20 14:36

Very oft to reach your dotoral level you need buy writing thesis related to this post and thesis writing.

#14 By thesis (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-05-22 10:47

Your nice article just about this good topic would make me purchase thesis project at the thesis service or at the professional dissertation writing service. Thank you for that!

#13 By thesis writing (91.212.226.143) on 2011-11-18 09:20

I do not trouble about the quality of my essay papers when I buy a Student Term Paper. I trust good academic writers.

#12 By Pre Written Essay Papers (193.105.210.41) on 2011-11-12 21:43

I bought a new computer and did not cash to buy custom made essays. Nevertheless, I found a college essays writing company that offered great sales. Thus, I was saved.

#11 By help with essay (193.105.210.41) on 2011-11-12 21:43

All people deserve wealthy life and <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> or sba loan will make it much better. Just because people's freedom relies on money.

#10 By PAULA34CLARK (91.212.226.143) on 2011-11-05 19:58

ไม่เข้าใจsad smile angry smile surprised smile

#9 By ฟืเ (113.53.65.174) on 2010-07-03 12:08

[ sad smile sad smile embarrassed

#8 By พี (117.47.7.54) on 2010-06-14 09:33

cry surprised smile question confused smile open-mounthed smile embarrassed

#7 By io (118.172.201.164) on 2010-02-12 11:15

long live the king

#6 By นศท.เพื่อชาติ (58.147.53.230) on 2009-07-28 17:27

ปวบบบบsad smile

#5 By (202.176.104.19) on 2009-06-30 20:11

ร๊ากเทอ

#4 By (202.176.104.19) on 2009-06-30 20:10

#3 By (118.175.151.35) on 2009-01-26 10:42

#2 By (118.175.151.35) on 2009-01-26 10:42

#1 By สวลนล (117.47.163.90) on 2008-10-08 15:36